Wrocław, 20.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa drukarki wielkoformatowej i stołowego plotera tnącego
w ramach projektu pn.
„Wdrożenie innowacyjnej automatyzowanej linii technologicznej celem poprawy wydajności i jakości produkcji tekstyliów reklamowych oraz wprowadzenie nowych produktów i usług przez firmę ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk Spółka Jawna”, o nr RPDS.01.05.01-02-0151/16,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania nr 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schematu 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

I. Zamawiający i sposób organizacji zapytania ofertowego
1. Zamawiający

ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK SPÓŁKA JAWNA
ul. Przy Torze 3
51-521 Wrocław
www.arwfocus.pl
NIP: 8951928711
REGON: 020809080
KRS: 0000311592

2. Komunikacja Zamawiającego i wykonawców

Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami oraz wykonawców z Zamawiającym odbywać się będzie poprzez pocztę elektroniczną e-mail. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z wykonawcami:
Osoba upoważniona do kontaktu: Krzysztof Małas
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zamawiający oraz wykonawcy są zobowiązani niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania wiadomości.

3. Tytuł i numer zapytania ofertowego

Tytuł: Zakup i dostawa drukarki wielkoformatowej i stołowego plotera tnącego
Numer: ZAM_1_2016

4. Kategoria ogłoszenia (rodzaj zamówienia)

Kategoria – dostawy.

5. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez zamieszczenie:
• na stronie internetowej Zamawiającego: www.arwfocus.pl, w zakładce Zamówienia
• na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Tryb procedury udzielenia zamówienia, jego podstawa i dostęp do dokumentacji zapytania ofertowego

Niniejsze procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego spełniającego wymogi zasady konkurencyjności ustanowionej w rozdziale 6 „Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków”, podrozdziale 6.5 sekcji 3 „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności” Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie:
• art. 70¹-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93
ze zm.),
• Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwłaszcza rozdziału 6, podrozdziału 6.5 sekcji 3 „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności”.
Dostęp do dokumentacji zapytania ofertowego nie jest ograniczony.

II. Przedmiot zamówienia i źródło jego dofinansowania
1. Opis przedmiotu zamówienia
Opis Części A - drukarka wielkoformatowa

• Drukarka wielkoformatowa drukująca atramentami UV spełniająca następujące parametry:
(1) maksymalna szerokość materiału do druku – co najmniej 520 cm,
(2) maksymalne tempo druku – co najmniej 350 m2/h,
(3) maksymalna rozdzielczość druku - nie mniejsza niż 900 dpi,
(4) opcja druku zmienną kroplą, gdzie najmniejsza kropla jest nie większa niż 12 pikolitrów,
(5) możliwość jednoczesnego druku na trzech rolach materiału o szerokości maksymalnej co najmniej 160 cm każda,
(6) maksymalne rozbiegi: 0,8mb na początku rolki i 1,2mb na końcu,
(7) możliwość zadruku reklamowych materiałów tekstylnych,
(8) posiadanie systemu ułatwiającego pasowanie dwóch stron materiału przy zadruku dwustronnym,
(9) wyposażenie w komputer sterujący wraz z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę pracy drukarki,
(10) wyposażenie w komputer wraz z oprogramowaniem typu RIP umożliwiający sprawne przygotowanie plików graficznych do druku wraz z efektywnym rozmieszczeniem ich na obszarze materiału. RIP ponadto musi posiadać opcję automatycznego wykrywania linii cięcia oraz nadawania znaczników cięcia w celu wysyłania informacji zarówno do drukarki jak i stołowego plotera tnącego,
(11) używanie atramentów nieemitujących lotnych substancji organicznych (VOC), posiadających certyfikat Greenguard Indoor Air Quality lub równorzędny, potwierdzający możliwość stosowania w środowisku wewnętrznym budynków,
(12) używanie atramentów zawierających pigmenty, które cechują się odpornością nie mniejszą niż 8 w skali Blue Wool lub równoważną, tj. gwarantującą tożsamą odporność barwienia na światło.
• Dostawa urządzenia do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, adres: 50-515 Wrocław, ul. Klimasa 6.
• Instalacja urządzenia w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego, adres: 50-515 Wrocław, ul. Klimasa 6.
• Instruktaż stanowiskowy z obsługi urządzenia dla 2 pracowników Zamawiającego.
• Gwarancja urządzenia –12 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego odbioru tej części zamówienia (na wszystkie komponenty wraz z głowicami oprócz części eksploatacyjnych).
• Zapewnienie serwisu urządzenia po okresie gwarancyjnym w takim okresie, by łącznie z okresem gwarancyjnym obejmował 60 miesięcy eksploatacji urządzenia liczonych od dnia protokolarnego odbioru tej części zamówienia.
• Reakcja serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 1 godz. od zgłoszenia Zamawiającego.
• W przypadku konieczności wizyty serwisowej – reakcja serwisu do 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

Opis Części B - stołowy ploter tnący

• Ploter tnący spełniający następujące parametry:
(1) aktywny podajnik materiałów rolowych umożliwiający kontrolę ich naprężenia,
(2) możliwość jednoczesnego wycinania dwóch rolek o szerokości minimum 160 cm,
(3) pas transmisyjny umożliwiający obróbkę materiałów z roli o długości ograniczonej wyłącznie długością materiału,
(4) kamera umożliwiająca odczyt znaczników pozycjonujących oraz kodów kreskowych,
(5) belka dociskowa będąca w stanie równomiernie docisnąć obrobiony materiał w trakcie przesuwu,
(6) narzędzie tnące rotacyjne umożliwiające rozkrój poligraficznych materiałów tekstylnych,
(7) narzędzie tnące pasywne umożliwiające obróbkę materiałów płaskich: PCW lite 2mm, PCW spienione 3mm oraz rolowych: folie ploterowe, magnetyczne oraz folie do druku cyfrowego o szerokościach większych niż 160cm,
(8) narzędzie tnące pasywne kątowe umożliwiające cięcie pod kątem 45 stopni materiałów kompozytowych: 5mm płyty piankowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej i okładziną z tworzyw sztucznych lub aluminium oraz 5mm płyty piankowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej i obustronną okładziną papierową,
(9) narzędzie tnące oscylacyjne umożliwiające obróbkę materiałów: 5mm płyty piankowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej i okładziną z tworzyw sztucznych lub aluminium, 5mm płyty piankowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej i obustronną okładziną papierową oraz tektury litej i falistej,
(10) narzędzie bigujące umożliwiające obróbkę tektury litej i falistej,
(11) wrzeciono frezujące o mocy minimum 1 kW z pneumatycznym zaciskiem mocującym umożliwiające obróbkę materiałów: płyty z PCW spienionego, płyty kompozytowej z rdzeniem z polietylenu i okładziną z aluminium, polimetakrylanu metylu, polistyrenu wysokoudarowego, polipropylenu, poliwęglanu.
(12) komputer sterujący wraz z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę pracy plotera.
• Dostawa urządzenia do zakładu produkcyjnego zamawiającego, adres: 50-515 Wrocław, ul. Klimasa 6.
• Instalacja urządzenia w zakładzie produkcyjnym zamawiającego, adres: 50-515 Wrocław, ul. Klimasa 6.
• Instruktaż stanowiskowy z obsługi urządzenia dla 2 pracowników Zamawiającego.
• Gwarancja urządzenia – 12 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego odbioru tej części zamówienia (na wszystkie komponenty oprócz części eksploatacyjnych), z wyjątkiem modułów i narzędzi, gdzie wymagana gwarancja wynosi 6 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego odbioru tej części zamówienia.
• Zapewnienie serwisu urządzenia po okresie gwarancyjnym w takim okresie, by łącznie z okresem gwarancyjnym obejmował 60 miesięcy eksploatacji urządzenia, liczonych od dnia protokolarnego odbioru tej części zamówienia.
• Reakcja serwisu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) w czasie maksymalnie 2 godz. od zgłoszenia Zamawiającego.
• W przypadku konieczności wizyty serwisowej – reakcja serwisu do 24h od zgłoszenia Zamawiającego.

Urządzenia (część A oraz cześć B) składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad (fizycznych, prawnych).
zastrzeżenie:
Przy opisie przedmiotu zamówienia wykazano się szczególną starannością celem zapewnienia pełnej konkurencyjności oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Jeśli w dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego użyto nazw własnych, w każdym takim przypadku dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, zapewniających nie gorsze parametry lub funkcje od opisanych w przedmiocie zamówienia.

2. Kody CPV

• 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
• 42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania

3. Źródło dofinansowania przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest w 40,00 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schematu 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.
Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej automatyzowanej linii technologicznej celem poprawy wydajności i jakości produkcji tekstyliów reklamowych oraz wprowadzenie nowych produktów i usług przez firmę ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk Spółka Jawna”, o nr RPDS.01.05.01-02-0151/16.

III. Wymogi ustanowione względem wykonawców i ich ofert

1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

• Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
• Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
• Potencjał techniczny
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.
• Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

2. Podstawy do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:
• zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu,
• treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
• oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia wykonawcy z zapytania ofertowego.
Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
(1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
(2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
(3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
(4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
(1) uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
(2) szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, gdzie za szczegółową specyfikację techniczną oferowanych urządzeń Zamawiający rozumie każde dokumenty, czy informacje (katalogi/prospekty), na podstawie których możliwa będzie ocena zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia,
(3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej – należy złożyć odpowiednik aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy podmiot,
(4) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby (odpowiednio: osób) podpisujących ofertę nie wynika z odpisu, o którym mowa w pkt (3).

IV. Termin składania ofert i sposób przygotowania oferty
1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.11.2016 na adres ul. Klimasa 6, 50-515 Wrocław.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Zamawiający nie wymaga od wykonawcy podpisania oferty podpisem elektronicznym.

2. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

Oferty należy sporządzać w języku polskim. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Do formularza ofertowego należy załączyć wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty i oświadczenia.
Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W cenie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić całość przedmiotu zamówienia, odpowiednio: całą jego część, jeżeli wykonawca składa ofertę częściową.

3. Termin ważności ofert

Minimalny okres ważności oferty – 60 dni.
Termin ważności oferty może zostać przedłużony przez wykonawcę na wniosek Zamawiającego.

4. Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części oznaczone jako Część A (drukarka wielkoformatowa) oraz Część B (stołowy ploter tnący). Wykonawca może złożyć ofertę na Część A lub Część B albo łącznie – zarówno na Część A oraz Część B.

5. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Informacja o opcjach

Zamawiający nie dopuszcza opcji.

V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
1. Kryteria oceny ofert i ich waga

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia (A oraz B) według następujących kryteriów:
• Cena - 90%,
• Gwarancja - 10%.

2. Sposób dokonania oceny ofert

• sposób dokonania oceny oferty w kryterium cena (w pkt):
C = CNO / OCW x 90 pkt.
gdzie:
C - liczba punktów oferty w kryterium cena
CNO - cena najtańszej oferty
OCW - oferowana cena przez wykonawcę, którego oferta poddana jest ocenie
Do porównania ofert brana będzie cena brutto za realizację danej części zamówienia (odpowiednio: Część A i Część B). W przypadku określenia ceny w walucie innej niż polski złoty, do przeliczenia ceny na potrzeby porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowany zostanie średni kurs danej waluty ogłaszany przez NBP, obowiązujący w dniu wystawienia oferty.
Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
• sposób dokonania oceny oferty w kryterium gwarancja (w pkt):
10 pkt - dodatkowe 12 miesięcy lub więcej gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia
4 pkt - dodatkowe 6 miesięcy lub więcej, jednak mniej niż 12 miesięcy gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia
1 pkt - dodatkowe 3 miesiące lub więcej, jednak mniej niż 6 miesięcy gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia
0 pkt - dodatkowa gwarancja krótsza niż 3 miesięcy lub brak dodatkowej gwarancji ponad termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia
• sposób wyboru oferty najkorzystniejszej
Za najkorzystniejszą dla poszczególnych części zamówienia (odpowiednio: A i B) zostanie uznana oferta, która:
(1) uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = C + G
gdzie
P – całkowita liczba punktów oferty
C - liczba punktów oferty w kryterium cena
G - liczba punktów oferty w kryterium gwarancja

Gdyby więcej niż jedna oferta uzyskała największą całkowitą liczbę punktów, to Zamawiający wybierze za najkorzystniejszą ofertę tańszą.
(2) nie będzie podlegała odrzuceniu,
(3) została złożona przez wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty i zamknięcie zapytania ofertowego

Zamawiający w terminie 50 dni od dnia otwarcia ofert dokona wyboru oferty najkorzystniejszej albo zdecyduje o zamknięciu zapytania ofertowego.
O wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający opublikuje informację o wybranym wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na stronach internetowych, na których upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną.
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą w kolejności najwyżej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził zgody na zawarcie umowy kolejnego z Wykonawców z najwyżej ocenioną ofertą.

VI. Realizacja przedmiotu zamówienia, umowa o zamówienie oraz podstawy do zmiany jej treści

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Część A przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w następujących terminach:
• termin dostawy: nie więcej niż 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o zamówienie
• termin instalacji: nie więcej niż 14 dni liczonych od dnia dostawy
• termin instruktażu stanowiskowego: nie więcej niż 7 dni liczonych od dnia instalacji

Część B przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w następujących terminach:
• termin dostawy: nie więcej niż 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy o zamówienie
• termin instalacji: nie więcej niż 14 dni liczonych od dnia dostawy
• termin instruktażu stanowiskowego: nie więcej niż 7 dni liczonych od dnia instalacji

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

Zakład produkcyjny Zamawiającego przy ul. Klimasa 6, 50-515 Wrocław

3. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści

Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą (odpowiednio: dla części A oraz części B) umowę o zamówienie.
Zamawiający nie przewiduje udziału wykonawcy w sporządzeniu treści umowy.
Zamawiający na obecnym etapie tj. publikacji zapytania ofertowego nie przewiduje publikacji treści (wzoru) umowy o zamówienie, bowiem nie wymagana tego zasada konkurencyjności, na podstawie której niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone.
Treść Umowy zostanie przedstawiona wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (odpowiednio dla części A oraz części B).
Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej realizacji.

4. Kary umowne

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu, odpowiednio: dostawy, instalacji przedmiotu dostawy, instruktażu stanowiskowego. 

Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia wykonawcy.

VII. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• poprawienia oczywistych omyłek pisemnych, rachunkowych oraz innych omyłek (w tym prowadzących do zmiany oferty, za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym terminie),
• wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym terminie, jeżeli ta budzi wątpliwości,
• zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców o zmianie zapytania ofertowego w sposób tożsamy jak dla ogłoszenia zapytania ofertowego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do dokonania tych zmian.
• odwołania zapytania ofertowego, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
• zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
W przypadku odwołaniu lub zamknięcia zapytania ofertowego wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych w trakcie zapytania ofertowego.

VIII. Załączniki

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Wrocław, 23.12.2016 r.


ARW Focus
Krzysztof Wojtiuk Spółka Jawna
ul. Przy torze 3
51-521 Wrocław
www.arwfocus.pl
NIP: 8951928711
REGON: 020809080
KRS: 0000311592


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Agencja Reklamy Wizualnej FOCUS Krzysztof Wojtiuk sp. j. (Zamawiający) informuje, że zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa drukarki wielkoformatowej i stołowego plotera tnącego w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej automatyzowanej linii technologicznej celem poprawy wydajności i jakości produkcji tekstyliów reklamowych oraz wprowadzenie nowych produktów i usług przez firmę ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk Spółka Jawna” zostało zakończone.

W świetle przyjętych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej zostały wybrane następujące oferty dla poszczególnych części zamówienia:

Część A – drukarka wielkoformatowa

  • Ofertę najkorzystniejszą na realizacją Części A zamówienia złożył: LFP Industrial Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-415) przy ul. Kwidzyńskiej 11.
  • Inne oferty niż uznana za najkorzystniejszą nie wpłynęły.
  • Z procedury nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


Część B – stołowy ploter tnący

  • Ofertę najkorzystniejszą na realizacją Części B zamówienia złożył: LFP Industrial Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-415) przy ul. Kwidzyńskiej 11.
  • Pozostałe oferty na realizację Części B złożyli: (1) Integart Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach (55-330) przy ul. Maszynowej 1.
  • Z procedury nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty


Zamawiający informuje, że na wniosek wykonawców, którzy złożyli ofertę, udostępnieni protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.

Krzysztof Wojtiuk -wspólnik

 

PROJECT CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION
FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. 

             Layer 22  Layer 21  Layer 20

 

Clients: