Drukujemy Twoje

marzenia!

   

Twój przewodnik
po świecie druku
cyfrowego

Witaj w świecie druku cyfrowego.

Jesteśmy drukarnią wielkoformatową, działającą na rynku reklamy zewnętrznej od wielu lat. Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji systemów identyfikacji wizualnej, począwszy od etapu projektowego do gotowego produktu. Profil naszej działalności jest ściśle dopasowany do potrzeb i indywidualnych wymagań klientów. Na każdym etapie współpracy oferujemy fachowe doradztwo oraz zapewniamy profesjonalną realizację usług. Zadowolenie klienta jest dla nas najwyższą wartością. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!

Zasady Współpracy

1. Zakres obowiązywania.
1.1. Poniższe warunki dotyczą Klientów, z którym nie zawarto odrębnych szczegółowych umów.

2. Oferta i zawarcie umowy.
2.1. Wszelkie zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej (np. e-mailowej).
2.2. Zamówienie powinno dokładnie określać rodzaj stosowanego materiału, wymaganą rozdzielczość i technologię druku (cyfrowy, solwentowy, UV), dokładny wymiar wydruku oraz ilość sztuk, ustalone z działem handlowym warunki płatności i dostawy.
2.3. W przypadku konieczności wprowadzenia przez Klienta późniejszych zmian, w wyniku których konieczne będzie wykonanie powtórnych wydruków, w tym również próbnych, wszelkimi kosztami związanymi z uruchomieniem ponownej produkcji zostanie obciążony Klient.

Anulowanie zamówienia
Odstąpienie od realizacji należy zgłaszać wyłącznie pisemnie i uzyskać potwierdzenie anulowania.
Jeśli Klient odstąpi od realizacji zamówienia ponosi koszty produkcji zamówienia.

3. Formy, projekty, wydruki próbne i ich koszty.
3.1. Koszty projektów, wydruków próbnych i innych podobnych prac wstępnych powstałych na wyraźne życzenie Klienta będą doliczane do rachunku nawet w przypadku braku oficjalnego zlecenia.
3.2. Po wykonaniu zlecenia ARW Focus przechowuje / archiwizuje materiały otrzymane przez Klienta przez okres 4-ech tygodni. Po tym czasie ARW Focus nie odpowiada za w/w. Punkt ten dotyczy zarówno nośników CD, projektów zapisywanych na FTP, materiałów powierzonych, a także nie odebranych terminowo prac.
3.3. Produkcja przebiega w oparciu o specyfikację określoną przez Klienta w zamówieniu.
ARW Focus (...) Nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w dostarczonych projektach przez Klienta – w tym błędy literowe, wymiarowe, czy kolorystyczne.
3.4. W przypadku druku na materiałach powierzonych przez Klienta ARW Focus nie odpowiada za jakość tych materiałów, oraz za ewentualne zabrudzenia, czy też uszkodzenia mogące wystąpić w trakcie drukowania, a wynikające z powodu złej jakości powierzonych mediów. (...).
3.5. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w nadesłanym przez Klienta projekcie odpowiada Klient. Zobowiązuje się on tym samym wyłączyć ARW Focus od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz od odpowiedzialności za treść zawartą w w/w drukach.
3.6. W wyjątkowych sytuacjach (np. wydruki sponsorowane) lub za zgodą Klienta ARW Focus jest upoważniony do uwidocznienia własnego logo na wytworzonym produkcie.
3.7. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie powierzonych mu przez Klienta materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się wyłączyć ARW Focus ze spraw o odszkodowanie.
3.8. W przypadku, jeśli Klient zażyczył sobie wydruku próbnego, obowiązkiem Klienta jest jego zatwierdzenie. W tym przypadku ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy przeoczone przez Klienta (...)
W przypadku, jeśli Klient nie zażyczył sobie wydruku próbnego, ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów.

4. Terminy realizacji zamówień
4.1. Informacji o terminach realizacji, podobnie jak innych informacji związanych z plikami i produkcją udzielają Biura Handlowe ARW Focus.
4.2. Termin realizacyjny liczony jest od momentu uzgodnienia ostatecznych szczegółów odnośnie jakości, ilości, terminu, ceny, zatwierdzenia wydruków próbnych, dostarczenia wymaganych plików, materiałów i innych, specyficznych wymagań tutaj nie wyszczególnionych oraz potwierdzenia przelewu (o ile jest wymagane).
Dzień realizacyjny kończy się o godzinie 11:30 każdego dnia roboczego. Wszelkie zamówienia przesłane po tej godzinie przechodzą na następny dzień roboczy.
Uzgodniony termin realizacji przedmiotu zamówienia może się zmienić w przypadku zmiany zakresu zamówienia, jak również w przypadku nie wywiązania się przez Klienta ze swoich powinności. W takim przypadku termin podlega nowym negocjacjom.
4.3. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy i które są niezależne od ARW Focus. Dotyczy to również sytuacji, w których okoliczności te wystąpią z winy naszych dostawców. O zaistnieniu tego typu sytuacji ARW Focus niezwłocznie poinformuje Klienta, przy czym ma obowiązek określić najszybszy, możliwy termin realizacji wstrzymanego zlecenia.
4.4. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą ARW Focus nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.

 5. Wysyłka i przejęcie ryzyka.
5.1. ARW Focus gwarantuje klientowi wysyłkę w określonym terminie. Dostarczenie jej jest realizowane w uzgodnionym z Klientem trybie przez dedykowane firmy transportowe.
Ubezpieczenie wysyłki towaru ARW Focus realizuje na życzenie i koszt Klienta.
5.2. Jeżeli wysyłka towaru zostanie opóźniona na życzenie lub z winy Klienta to przechowywanie w/w towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Klienta.
5.3 W zależności od zamówienia sposób pakowania jest ustalany z Klientem.
Wydruki będące przedmiotem zamówienia są pakowane zgodnie z przyjętymi standardami ARW Focus w sposób zabezpieczający je przed utratą jakości, zniszczeniem, uszkodzeniem, pognieceniem.
Niestandardowy sposób pakowania wymaga dostarczenia przez Klienta udokumentowanego, szczegółowego opisu składania i pakowania. W takim przypadku Klient nie może rościć sobie praw do reklamacji z tytułu utraty jakości, zniszczenia, uszkodzenia, pogniecenia.

6. Ceny – zapłata.
6.1. Ceny ustalone w cenniku ARW Focus nie obejmują kosztów przesyłki, ewentualnej pracy grafików i nie zawierają podatku VAT. Należy je traktować poglądowo. Ostateczny koszt zamówienia określają pracownicy działów handlowych.
6.2. W przypadku opóźnień płatności ARW Focus nalicza ustawowe odsetki.
6.3. W przypadku, kiedy Klient zalega z zapłatą za poprzednie zlecenie / zlecenia lub nie wywiązuje się z zapłaty uzgodnionej zaliczki – ARW Focus ma prawo wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia, a także odmówić wydania prac.

7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja.
7.1. Klient po otrzymaniu wydruków powinien je sprawdzić pod względem poprawności realizacji zamówienia.
Jakość powinna być oceniana zgodnie z załączonymi wytycznymi: Ocena jakości produktu.
Gabaryty powinny być oceniane zgodnie z załączonymi wytycznymi: Tabela tolerancji wymiarów.
Niespełnienie uzgodnionych wymagań Klient powinien zgłosić niezwłocznie do ARW Focus poprzez pisemne zawiadomienie, ale nie później niż 7 dni po otrzymaniu przedmiotu zamówienia
7.2. Klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Producentowi celem potwierdzenia wady.
7.3. Reklamacja może być uznana tylko w przypadku udokumentowanej niezgodności. Niezgodności jakościowe należy udokumentować w formie zdjęć z perspektywy całego wydruku, jak również z bliska.
7.4. W przypadku uznanych reklamacji Producent może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
7.5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Wszelkie uszkodzenia opakowania należy udokumentować w formie zdjęć . Brak podpisanego protokołu przez przedstawiciela firmy przewozowej pozbawia Klienta skutecznego dochodzenia odszkodowania.
Wszelkie uszkodzenia odebranych paczek zgłoszone przez Klienta po odbiorze bez zastrzeżeń nie podlegają reklamacji.
7.6. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
7.7. W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału. Odnosi się to również do porównania wydruków próbnych z drukiem nakładu.
7.8. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Producent nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość.
7.9 Wszelkie zgłoszone przez Klienta reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania wystarczających dowodów dotyczących niespełnienia uzgodnionych wymagań.

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.
8.1. Klient ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolnił Producenta ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
8.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo.
9.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Producenta. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

  adobe-pdf-iconTabela tolerancji wymiarów

adobe-pdf-icon  Ocena jakości produktu

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

             Layer 22  Layer 21  Layer 20

projekt z funduszy UE

 

 

Klienci: