Polityka prywatności

Twój przewodnik po świecie druku cyfrowego

Polityka prywatności

INFORMACJA - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) ARW Focus sp. z o.o.  informuje, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARW Focus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul.Przy Torze 3, 51-521 Wrocław, adres do korespondencji ul.Klimasa 6, 50-515 Wrocław (ADO),

 

2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

          a. Zawarcia lub realizacji zawartej umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub  odszkodowań - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO,

          b. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów ADO – na podstawie art. 6 ust.1, lit.f RODO

          c. realizacji innych celów, za wyrażoną niezależnie od niniejszej umowy Pani/ Pana zgodą - na podstawie art. 6 ust.1, lit.a RODO  

 

3. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą:

          a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

          b. podmioty przetwarzające dane na zlecenie ADO, np. świadczące na rzecz ADO usługi          księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, informatyczne

 

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

          a. czas obowiązywania umowy, 

          b. przepisy prawa, które mogą obligować ADO do przetwarzania danych przez określony czas, 

          c. okres, który jest niezbędny do obrony interesów ADO.

 

5. Posiada Pani/ Pan prawo: do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody.

 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obowiązkiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy.

 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych ADO nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, którym przekazanie tych informacji w związku z zawartymi umowami – zgodnie z RODO – jest obowiązkowe, są zamieszczone na stronie www: www.arwfocus.pl/