Zasady współpracy

Twój przewodnik po świecie druku cyfrowego

Zasady Współpracy

1. Zakres obowiązywania.

1.1. Poniższe warunki współpracy dotyczą wszystkich Klientów ARW Focus.
1.2. Wyjątek stanowią zleceniodawcy, którzy zawarli odrębną pisemną umowę z ARW Focus.

 

2. Składanie zamówienia przez Klienta i przyjęcie do realizacji przez ARW Focus.

2.1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie udokumentowanej (np. e-mailowej).
2.2. Zamówienie powinno zawierać wszelkie dane potrzebne do jego realizacji.
2.3. Zamówienie powinno dokładnie określać:
          - Dane Zleceniodawcy zgodne z dokumentem rejestrowym, na które należy wystawić fakturę, w tym aktywny Euro-NIP w przypadku Zleceniobiorcy z Unii Europejskiej (w przypadku braku aktywnego NIP-u, naliczenia będą regulowane wg polskiego VAT-u)
          - Rodzaj stosowanego materiału
          - Wymaganą rozdzielczość i technologię druku (cyfrowy, solwentowy, UV)
          - Format wydruku (dokładny wymiar)
          - Ilość sztuk
          - Sposób obróbki
          - Sposób konfekcjonowania i pakowania (dot. realizacji niestandardowych)
          - Szczególne wymagania (o ile dotyczy)
          - Nazwę i lokalizację pliku graficznego
          - Oczekiwaną datę wysyłki
          - Określenie firmy kurierskiej lub przewoźnika
          - Dane do wysyłki
          - Oczekiwaną datę dostawy
          - Warunki płatności i dostawy
2.4. ARW Focus zastrzega, iż do realizacji wysyłki zamówień ma zastosowanie regulamin usług firmy kurierskiej lub przewoźnika wskazanego lub zaakceptowanego przez Klienta.

 

3. Zmiany w zamówieniu / anulowanie zamówienia.

3.1. Wszelkie zmiany w zamówieniu, jak również anulowanie zamówienia, Klient ma obowiązek zgłaszać wyłącznie pisemnie i uzyskać potwierdzenie od ARW Focus.
3.2. W przypadku wprowadzenia przez Klienta późniejszych zmian, w wyniku których konieczne będzie wykonanie powtórnych wydruków, w tym również próbnych, koszty uruchomienia ponownej produkcji ponosi Klient.
3.3. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, anulowania zamówienia, Klient ponosi koszty produkcji zamówienia - 100% (sto procent) wartości brutto anulowanego zamówienia oraz koszty jego utylizacji.

 

4. Pliki graficzne i wydruki próbne.
4.1. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w plikach graficznych dostarczonych przez Klienta – w tym błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne itp., jak również błędy wymiarowe czy kolorystyczne.
4.2. Klient ma obowiązek zatwierdzić wydruki próbne, o ile były one zawarte w przedmiocie zamówienia. Taki wydruk próbny ważny jest wyłącznie dla danego zamówienia i nie może być zastosowany do innego przedmiotu zamówienia.
4.3. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy przeoczone przez Klienta w wydrukach próbnych.
4.4. Brak zastrzeżeń do wydruku próbnego ze strony Klienta do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia jest równoznaczny z akceptacją produktu zgodnego z wydrukiem próbnym, a w szczególności z jego kolorystyką.
4.5. W przypadku, jeśli Klient nie zażyczył sobie wydruku próbnego, ARW Focus nie ponosi odpowiedzialność za odstępstwa od pożądanych przez Klienta kolorów, ani za jakiekolwiek błędy przeoczone przez Klienta.
4.6. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w pliku Klienta wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.
4.7. ARW Focus rości sobie prawo do umieszczania własnego loga na produktach w przypadku wydruków sponsorowanych przez ARW Focus lub za zgodą Klienta.
4.8. Prawidłowe przygotowanie plików do druku jest szczegółowo opisane w Specyfikacji:
wielki-format/przygotowanie-do-druku
4.9. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za pliki przygotowane przez Klienta niezgodnie ze Specyfikacją.
4.10. ARW Focus dołoży wszelkich starań, aby poprawić wszystkie ewentualne błędy i/lub poinformuje Klienta o konieczności poprawy. Odpowiedzialność za błędy w pliku spoczywa wyłącznie na Kliencie.

 

5. Terminy realizacji zamówień.

5.1. Informacji o terminach realizacji, podobnie jak i innych informacji związanych z realizacją zamówienia, udziela Biura Handlowe ARW Focus.
5.2. Termin realizacji liczony jest od momentu uzgodnienia ostatecznych szczegółów odnośnie jakości, ilości, terminu, ceny, zatwierdzenia wydruków próbnych, dostarczenia wymaganych poprawnie przygotowanych plików graficznych, materiałów i innych, specyficznych wymagań tutaj niewymienionych oraz potwierdzenia przelewu (o ile jest wymagane).
5.3. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia jest uzależniony od dnia i godziny spełnienia przez klienta ustalonych wymagań. Wszelkie zamówienia, ustalenia przesłane po godzinie 11:30 danego dnia roboczego przechodzą na następny dzień roboczy.
5.4. Uzgodniony termin realizacji zamówienia może się zmienić w przypadku zmiany zakresu zamówienia, jak również w przypadku nie wywiązania się przez Klienta ze swoich powinności. W takim przypadku termin podlega nowym negocjacjom.
5.5. W przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, okoliczności niezależnych od ARW Focus, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia, o ile miały one znaczny wpływ na realizację, termin realizacji, a w konsekwencji termin planowanej wysyłki do Klienta może ulec zmianie.
5.6. Dotyczy to również okoliczności występujących z winy dostawców.
5.7. O zaistnieniu ryzyka związanego z zagrożeniem terminowej realizacji zamówienia ARW Focus niezwłocznie poinformuje Klienta.
5.8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w planowanym, uzgodnionym z Klientem terminie, ARW Focus określi najszybszy możliwy termin realizacji zamówienia i poinformuje niezwłocznie klienta.
5.9. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wystąpienia przeszkód natury wyższej.
5.10. Za opóźnienie spowodowane winą ARW Focus, klient może uzyskać rabat w wysokości do 10% wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia.

 

6. Realizacja zamówienia.

6.1. Proces realizacji zamówienia jest prowadzony w warunkach nadzorowanych i monitorowanych - począwszy od procesu drukowania, poprzez obróbkę, pakowanie i wydanie przedmiotu zamówienia przewoźnikowi - zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 20015 Systemy Zarządzania Jakością.
6.2. Proces realizacji jest prowadzony przez wykwalifikowany i kompetentny personel.
6.3. Sposób pakowania jest ustalany z Klientem w zależności od zamówienia: standard Focus lub pakowanie wg wymagań klienta.
6.4. ARW Focus gwarantuje prawidłowość pakowania przedmiotu zamówienia w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oczekiwanej jakości poprzez stosowanie ustalonych wewnętrznych standardów pakowania.
6.5. W przypadku pakowania przedmiotu zamówienia wg wymagań określonych przez Klienta (poza standardem Focus), Klient ma obowiązek udokumentować niestandardowy sposób pakowania poprzez szczegółowy jego opis; dedykowany, niestandardowy sposób pakowania podlega dodatkowej wycenie.
6.6. W przypadku pakowania poza standardem, ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości, jeśli sposób pakowania został określony przez Klienta.
6.7. W takim przypadku Klient nie może rościć sobie praw do reklamacji z tytułu utraty jakości, uszkodzenia, zniszczenia.
6.8. Na życzenie Klienta ARW Focus udostępni Klientowi dokumentację zdjęciową potwierdzającą prawidłowość i jakość produkcji oraz zapakowania przedmiotu zamówienia.

 

7. Własność klienta.

7.1. ARW Focus realizuje zamówienia na materiałach powierzonych przez Klienta.
7.2. Każda powierzona przez Klienta własność związana z realizacją zamówienia podlega ochronie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem.
7.3. ARW Focus dołoży wszelkich starań, aby własność klienta (materiały, komponenty, dane osobowe, pliki graficzne) związana z zamówieniem była odpowiednio nadzorowana, używana i zabezpieczona przed dostępem przez osoby trzecie.
7.4. Po realizacji zamówienia ARW Focus przez okres 2 tygodni przechowuje materiały Klienta. Po tym czasie są one usuwane i utylizowane.
7.5. Jeżeli własność Klienta z jakiegokolwiek powodu zostanie uznana za nieprzydatną do zastosowania, ARW Focus poinformuje o tym Klienta.
7.6. Klient ma obowiązek dostarczyć materiał z uwzględnieniem odpowiedniego zapasu zależnego od rodzaju zamówienia i procesu produkcji :
 -  w przypadku materiałów rolowych należy doliczyć rozbieg i dobieg maszynowy, zmieniający się w zależności od użytej technologii
 -  w przypadku materiałów należy uwzględnić odpowiednie naddatki i zapasy produkcyjne materiału.
7.7. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przez Klienta materiału w odpowiedniej ilości.
7.8. Termin dostarczenia materiału przez Klienta powinien być uprzednio uzgodniony i nie powinien nastąpić:
 - wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem produkcji
 - później niż 8h przed rozpoczęciem produkcji
Dostarczenie materiałów w innych terminach może skutkować nie przyjęciem materiału, bądź przesunięciem terminu realizacji.
7.9. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów klienta, w tym za stopień przydatności materiału do druku lub ewentualne wady i uszkodzenia mogące ujawnić się w trakcie drukowania.
7.10. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za jakość i kolorystykę wydruku wynikającą z jakości materiału i nie udziela na nie gwarancji
7.11. Zaleca się wykonanie przez Klienta wydruków próbnych na powierzonym materiale (max 1m2) na koszt Klienta.
7.12. Wydruk próbny powinien być zweryfikowany przez Klienta pod kątem jakości wydruku, kolorystyki, wytrzymałości, zagnieceń i docelowego zastosowania wydruku.
7.13. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za kolorystykę wydruku, jeśli:
 - różnice w kolorystyce wynikają z zamówień złożonych w różnych terminach
 -  jest ona zgodna ze składowymi umieszczonymi w projekcie graficznym
 - przesłany plik źródłowy został zapisany w innym formacie niż CMYK
 - do zlecenia nie został określony kolor z palety PANTONE lub CMYK
 - Klient nie wykonał wydruku próbnego
 - występują nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Klienta wzorca kolorystycznego
7.14. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za za trwałość kolorów, jeśli wydruk jest:
 - eksploatowany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
 - wystawiony na promieniowanie UV, zacienienie, zaciekanie, zalewanie, zadrapanie lub ma kontakt z chemią
 - narażenia na działanie siły wyższej lub innych działań niezależnych od ARW Focus.
7.15. ARW Focus zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęć produktów wykonanych dla Klienta w materiałach marketingowych, jako próbek możliwości technicznych, przy zachowaniu przepisów RODO, jeżeli Klient uprzednio tego nie zastrzegł.
7.16. ARW Focus ma prawo umieścić logo Klienta na swojej stronie www. wyłącznie na podstawie pisemnej akceptacji Klienta.

 

8. Wysyłka, przejęcie ryzyka.

8.1. ARW Focus gwarantuje Klientowi wysyłkę w określonym terminie i trybie poprzez uzgodnioną firmę kurierską lub przewoźnika.
8.2. ARW Focus dołoży wszelkich starań, aby przedmiot zamówienia został dostarczony w uzgodnionym terminie.
8.3. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostarczenia paczek znajdują się na stronie danego przewoźnika.
8.4. Ubezpieczenie wysyłki na czas transportu ARW Focus realizuje wyłącznie na pisemne zlecenie i koszt Klienta.
8.5. Jeżeli wysyłka towaru zostanie opóźniona na życzenie lub z winy Klienta, to przechowywanie w/w towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Klienta.
8.6. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce przedmiotu zamówienia, w tym zmiany miejsca lub terminu, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.
8.7. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowywaniem ponosi Klient.
8.8. ARW Focus nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia, zniszczenie, bądź zagubienie przedmiotu zamówienia w trakcie transportu przez firmę kurierską lub przewoźnika, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie dostawcy usług transportowych.
8.9. Ryzyko utraty przedmiotu zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki firmie kurierskiej lub przewoźnikowi.

 

9. Odbiór zamówienia.

9.1. Klient przy odbiorze przesyłki powinien sprawdzić:
          - Stan opakowania dostarczonej przesyłki
          - Zgodność pod względem ilościowym
9.2. Klient po otrzymaniu wydruków powinien je sprawdzić niezwłocznie pod względem:
          - Zgodności z przedmiotem zamówienia
          - Poprawności realizacji zamówienia.
          - Jakości - zgodnie z załączonymi wytycznymi: Ocena jakości produktu.
          - Gabarytów – wg wytycznych: Tabela tolerancji wymiarów
9.3. Jeżeli w zamówieniu nie wyspecyfikowano trybu dostawy, adresu odbiorcy, Klient jest zobowiązany od osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie ARW Focus przy Klimasa 6 we Wrocławiu.
9.4. W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie, ale nie dłużej niż 7 dni po uzgodnionym terminie, ARW Focus wyśle zamówienie do Klienta na jego koszt i ryzyko.
9.5. Nieodebranie zamówienia nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za zamówione prace.

 

10. Ceny i warunki płatności.

10.1. Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności są ustalane z Klientem indywidualnie.
10.2. Koszty przesyłek, niestandardowego pakowania, poprawek plików graficznych są naliczane dodatkowo.
10.3. Dodatkowa opłata dotyczy również wszelkich projektów, wydruków próbnych i innych podobnych prac wstępnych powstałych na wyraźne życzenie Klienta.
10.4. Uzgodniona z Klientem cena jest ceną netto; do niej jest doliczany podatek VAT.
10.5. ARW Focus może naliczyć koszty magazynowania w przypadku nieterminowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Klienta.
10.6. ARW Focus zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji, wydania przedmiotu zamówienia przy braku wpłaty uzgodnionej zaliczki, jak i w przypadku zalegania Klienta z zapłatą za poprzednie zamówienia.
10.7. W przypadku zalegania Klienta z zapłatą za poprzednie zamówienia ARW Focus dodatkowo ma prawo naliczenia ustawowych odsetek.
10.8. W przypadku uchylania się od zapłaty Klient zgadza się na przekazanie danych na temat zamówienia firmie windykacyjnej oraz pokrycia kosztów windykacji.
10.9. W przypadku nowych klientów obowiązuje 100% przedpłata na pierwsze 3 zamówienia.
10.10. Powyższy punkt nie dotyczy stałych Klientów ARW Focus realizujących zamówienia na ustalonych indywidualnie warunkach handlowych.
10.11. ARW Focus ma prawo zażądać od Klienta przedpłaty na realizację zamówienia, jeżeli po przyjęciu zamówienia stwierdzono obniżenie wiarygodności finansowej Klienta.
10.12. W szczególnych przypadkach, w razie odmowy uiszczenia zapłaty, ARW Focus może odstąpić od wykonania zamówienia.

 

11. Reklamacje.

11.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w dostarczonej przesyłce Klient powinien sporządzić protokół w obecności przewoźnika wraz z dokładnym ich opisem; zaleca się sporządzenia dokumentacji w formie zdjęć.
11.2. Brak podpisanego protokołu przez przedstawiciela firmy przewozowej pozbawia Klienta skutecznego dochodzenia odszkodowania.
11.3. Wszelkie uszkodzenia odebranych paczek zgłoszone przez Klienta po odbiorze bez zastrzeżeń nie podlegają reklamacji.
11.4. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
11.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia Klient powinien sporządzić dokumentację w formie zdjęć - z perspektywy całego wydruku, jak również z bliska.
11.6. Niespełnienie uzgodnionych wymagań Klient powinien zgłosić niezwłocznie do ARW Focus poprzez pisemne zawiadomienie, ale nie później niż 3 dni robocze po otrzymaniu przedmiotu zamówienia.
11.7. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie określonego terminu 3 dni roboczych nie podlegają rozpatrywaniu.
11.8. Brak zgłoszenia uwag dotyczących jakości wydruków oraz sposobu ich obróbki jest równoznaczna z akceptacją zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami.
11.9. Eksploatacja przedmiotu zamówienia przez Klienta jest równoznaczna z jego akceptacją produktu do użycia.
11.10. Klient ma obowiązek udostępnić reklamowany towaru ARW Focus celem potwierdzenia wady.
11.11. Reklamacja jest rozpatrywana wyłącznie w przypadku udokumentowanych niezgodności.
11.12. Jeśli do zamówienia był zatwierdzony przez Klienta wydruk próbny, reklamacje będą rozpatrywane na podstawie zamówienia i wydruku próbnego.
11.13. W przypadku zasadności reklamacji ARW Focus może udzielić Klientowi rabat lub dostarczyć niezwłocznie towar wolny od wad na swój koszt.
11.14. W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału; odnosi się to również do porównania wydruków próbnych z drukiem nakładu.
11.15. Wszelkie zgłoszone przez Klienta reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania wystarczających dowodów dotyczących niespełnienia uzgodnionych wymagań.
11.16. Reklamacji nie podlegają:
          - Nieznaczne odchylenia od zatwierdzonego przez Klienta wzorca kolorystycznego
          - Produkty uszkodzone ze względu na nieprawidłowy montaż
          - Produkty wyblakłe poprzez zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
          - Uszkodzone na skutek niewłaściwej eksploatacji
          - Zniszczone na skutek niewłaściwej ekspozycji
          - Zniszczone przez narażenia na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych
          - Uszkodzone lub zniszczone przez narażenie na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych
          - Produkty zniszczone, uszkodzone lub przerobione przez Klienta podczas montażu lub obróbki
          - Produkty zniszczone lub uszkodzone w trakcie transportu, jeśli nie zostały zgłoszone przewoźnikowi i nie sporządzono protokołu szkodowego podpisanego przez przewoźnika
          - Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
          - Odchylenia od wymiarów, jeżeli mieszczą się w zakresach opisanych w Tabeli Tolerancji wymiarów
11.17. W przypadku uznania reklamacji za zasadną dla produktu używanego przez Klienta, ARW Focus może przyznać Klientowi wyłącznie rabat.
11.18. Reklamacje dotyczące kolorystyki będą uwzględniane wyłącznie w przypadku niezgodności kolorystyki produktu z wydrukiem próbnym.
11.19. Reklamacje dotyczące kolorystyki nie będą uznane za zasadne, jeśli:
          - Różnica kolorystyki wynika z zamówień złożonych w różnych terminach
          - Kolorystyka wydruku jest niezgodna z przesłanym plikiem graficznym
          - Przesłany plik źródłowy został zapisany w innym formacie niż CMYK
          - Do zlecenia nie został określony kolor z palety PANTONE
11.20. Jeśli Klient po złożeniu reklamacji, przed jej rozpatrzeniem, zażąda ponownej produkcji i wysyłki, Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów dodruku i kosztów transportu na podstawie wystawionej faktury, jeśli reklamacja nie zostanie uznana za zasadną.

 

12. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej.

12.1. Klient ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich.
12.2. ARW Focus jest zwolniony ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.

 

13. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo.

13.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę ARW Focus we Wrocławiu.
13.2. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy we Wrocławiu.
13.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz.959.)
13.4. Niniejsze Warunki Ogólne obowiązują od 01.07.2020

 

 

 

Ocena_jakości_wydruków

 

Tabela_tolerancji_wymiarów

 

Brytowanie flag

 

Pomiar ram

 

Instrukcja projektowania blockoutów dwustronnych